Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
17 juni 2019

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Godkänt för utveckling och utbyggnad av Stavsnäs hamn

Granskningsutlåtande och granskningsutlåtande från förnyad granskning samt detaljplaneförslaget för Stavsnäs 1:562 del av hamn, boende och marina har nu godkänts samt godkänts för antagande. Samtidigt har också strandskydd upphävts i området (se plankarta).

Detaljplaneförslaget som godkänts syftar till att möjliggöra att Stavsnäs Vinterhamn ska kunna utvecklas till en levande hamn året runt, med en ökning av både gods- och passagerartrafik. I området planerats ca 120 lägenheter i flerbostadshus, marina med ca 200 båtplatser, centrumbildande byggrätter och hotell/vandrahem med ca 40 rumsenheter. Detaljplaneförslaget möjliggör också för nybyggnad av godsgård, kajer, bryggor, ytor för kollektivtrafik samt kompletterande verksamheter i området. I anslutning planeras också ett parkeringsgarage med ca 1400 bilplatser.


Förslag till avtal mellan kommunen och HPF i Gustavsberg AB

Värmdö kommun avstår från att vidta åtgärd gällande den hyresskuld som HPF i Gustavsberg AB har till kommunen. Nu föreslås ett avtal som ger företaget möjlighet till ordnad neddragning för att undvika konkurs.

Värmdö kommun har under en lång tid sökt lösningar för att porslinstillverkningen ska kunna fortgå i Gustavsberg och ett flertal alternativ har prövats under överläggningar med HPF. I en avbetalningsplan har hyran tidigare satts ned för att successivt höjas till en nivå som kan anses skälig. Företaget slutade betala hyra 2017 men Värmdö kommun har valt att avstå från rätten att avhysa företaget från lokalerna och från att försätta företaget i konkurs på grund av utestående fordringar.

För att kunna samverka om neddragningen så föreslås ett avtal mellan HPF i Gustavsberg AB och Värmdö kommun. Intentionen med avtalet är att företaget ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet i lokalerna till och med sista september 2019 för att kunna sälja ut lager, utrustning med mera. Möjligheterna för Värmdö kommun att återvinna likvida medel för hyresskulden bedöms dock som små. För att slå vakt om varumärkets kultur­historiska värde föreslås att företaget överlåter rätten till den symbol som använts på företagets porslinsproduktion till kommunen. Denna symbol är inarbetad av HPF sedan 1988 men saknar formell varumärkesregistrering. Värdet på symbolen har inte kunnat fastställas.

Senast publicerad: 2019-06-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation