Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Djurö

Översikt Djurö

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Djurö.

Aktuellt

2016-10-04
Värmdö kommun har antagit Frentab Entreprenad & Söner AB för att utföra utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Djurö kyrkväg samt Högmalmsvägen. Arbetet startar i slutet av oktober. Hela entreprenaden avslutas juni 2017.

2016-10-03
Aviseringsbrev om besiktning har skickats till fastighetsägare som ligger inom riskområdet för vibrationsalstrande arbeten på Högmalmsvägen och Djurö kyrkväg. Det är viktigt att besiktningsmännen får tillträde till din fastighet för besiktningarna. Får vi inte åtkomst till huset kan inte en säker riskbedömning utföras och bedömning av eventuella skador som kan uppstå under arbetet försvåras. Besiktningar utförs av Bjerking. Kontaktuppgifter till besiktningsmän framgår i aviseringsbrevet.

2016-04-04
Förbindelsepunktskartorna är något försenade men kommer att skickas ut under april månad.

2016-02-19
Geotekniska undersökningar kommer att utföras under vecka 8 i Högmalmsvägen, Djurö kyrkväg och Sörbyvägen.

Utbyggnad kommunalt VA på Djurö

Till grund för detta ligger ett politiskt beslut taget i samhällsplaneringsnämnden den 20 maj 2014. Tack vare den nya vattenledningen mellan Strömma och Stavsnäs som blev klar 2014 finns nu möjligheten att kunna ansluta fler fastigheter. Samtliga fastigheter som är utpekade i beslutet har under hösten 2015 fått informationsbrev om detta. Det politiska beslutet föregicks av en utredning där man tittade på ett stort antal områden på Djurö och i Stavsnäs. Områdena som prioriterades på Djurö i det politiska beslutet är följande: Djurö gårdsväg, Djurö kyrkväg och Sörbyvägen.

Verksamhetsområdet för kommunalt VA redovisas med svart skraffering.

Fastigheterna som ingår i beslutet redovisas med röd skraffering.

VA-utbyggnaden på Djurö kompletteras med ett antal randfastigheter på Högmalmsvägen som har fått beviljade anslutningar enligt beslut i tekniska nämnden.

Djurö gårdsväg

Bild Djurö Gårdsväg

2016-09-14

Arbetena planeras preliminärt att starta vecka 47 och beräknas ta 4-5 veckor. Beroende på väderlek så kan den sista återställningen ske under våren 2017.


2016-05-30

Tidplan för byggstart är hösten 2016.

2015-10-27

Projektering pågår. Preliminär tidplan för byggstart är hösten/vinter 2016. Fastigheterna ligger precis intill kommunens grundvattentäkt.

Djurö kyrkväg

Bild Djurö kyrkväg

2016-05-30

Tidplan för byggstart är november/december 2016. Beräknas klart till sommar 2017.

2015-10-27

Projektering pågår. Preliminär tidplan för byggstart är hösten/vinter 2016. Området har stor andel permanentboende, samt brist på dricksvatten i de egna brunnarna.

Sörbyvägen

Kartbild Sörbyvägen

2016-09-14

VA-utbyggnaden beräknas vara färdigställd vecka 42, beroende på väderlek så kan den sista återställningen ske under våren 2017.

2016-09-08

Arbetet med utbyggnad av vatten och spillvatten pågår och beräknas vara färdigställt under hösten 2016. Samförläggning med Vattenfall kommer även att ske under arbetet.

Kontaktpersoner Värmdö kommun

Projektledare: Therese Antin

Produktionsledare: Erik Ekelund 08-570 470 02

Kontaktperson Vattenfall (ELTEL)

Projektledare: Lars Adrianson 070-692 01 48

2016-05-30

Tidplan för byggstart är augusti 2016. Beräknas klart under höst 2016.

2015-10-27

Projektering pågår. Preliminär tidplan för byggstart är hösten/vinter 2016. Sörbyvägen har stor andel permanentboende.

Högmalmsvägen

2016-05-30

Tidplan för byggstart är oktober 2016. Beräknas klart under vår 2017.

Bystigen

2016-09-14

Arbetena planeras preliminärt att starta ca vecka 43 och beräknas ta cirka 4 veckor. Beroende på väderlek så kan den sista återställningen ske under våren 2017.

2016-05-30

Tidplan för byggstart är juni 2016. Beräknas klart under höst 2016.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tommy Johansson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl tommy.johansson@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-09-06