Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Brunt vatten kan förekomma i Hemmesta, Haghulta och Torsby

På grund av ledningsarbeten kan det just nu förekomma brunt vatten  i Hemmesta, Haghulta och Torsby.  Arbetena pågår under perioden
2017-12-06–17-12-07.

Det är inte farligt att dricka vatten men vi rekommenderar dig att spola i kranen tills vattnet blir klart.

Sportfiskarna fiskar i Mölnviksdammen

En par personer från Sportfiskarna kommer under september månad med start fredag den 8 september samt under vecka 37 fiska i Mölnviksdammen för att undersöka mängden fisk och vilka arter som finns.

Dammen är avsedd att rena dagvatten (regn och smältvatten som rinner av vägar och andra hårda ytor) från föroreningar innan det går ut i våra vattendrag. I dammen finns det fiskar, mestadels karp. Fiskar är inte lämpliga att ha i dagvattendammar att då de grumlar vattnet när de simmar på botten vilket kan försämra reningseffekten.

Vi rekommenderar allmänheten att inte fiska i dammen. Fiskarna som är där kan innehålla höga halter av tungmetaller och det är lätt att ramla ifrån kanten.

Det är inte tillåtet att släppa ut fiskar i dammen. Detta gäller alla dagvattendammar i Värmdö kommun.

Bräddning av avloppsvatten vid Ålstäkets pumpstation 17-05-05

Fredag den 5 maj uppkom ett problem vid pumpstationen i Ålstäket vilket innebar att bräddning av avloppsvattnet behövde göras.

Vad hände i pumpstationen vid Ålstäket?

Orsaken till de ofrivilliga driftstoppen är att anläggningens driftövervakning har slutat att fungera. De komponenter vi använt i denna anläggning är av samma typ som vi har i andra anläggningar och där har vi inte haft liknande problem med tillförlitligheten. Den aktuella pumpstationen är dimensionerad för den framtida planerade expansionen av avloppsnätet.

Vad händer nu?

Skadan är tyvärr redan skedd, och från och med att utsläppet blev känt har badvattenprover tagits och analyserats. Provsvaren visar på att föroreningen av vattnet trots allt varit låg. Gjorda analyser kring förekomsten av E-coli och Entrocker ligger väl under gränsvärdena. Vi kommer att fortsätta att ta nya vattenprover under veckan.

Vatten- och avloppsverksamheten har omgående informerat tillsynsmyndigheten i samband med bräddningen. En åtalsanmälan kommer att göras till åklagarmyndigheten.

Vi kommer omgående att byta ut systemet och nya komponenter är beställda.

Hur gör vi för att det inte ska hända igen?

Det vi gör i det korta perspektivet är att manuellt rondera anläggningen minst två gånger per dygn och kontrollköra drift och övervakningsutrustningen. I nästa steg kommer vi att byta ut övervakningsutrustning och kablage mot nytt och säkerställa att den korrosiva miljön förbättras.

Vidare arbetar vi med att få ned koncentrationen av svavelväte i avloppsvattnet genom att tillsätta kemikalier i överliggande pumpstationer.

Vi tar denna typ av driftstörning på fullaste allvar. Bräddning sker enbart i nödsituation och skapar tyvärr alltid följdkonsekvenser som vi vill undvika. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta förbättringsåtgärder för våra anläggningar ytterligare. Vi skall göra vårt yttersta för minimera framtida utsläpp.

Läs mer om bräddning här

Spara på vattnet i Sandham!

2017-03-28

Under perioden 1 maj till 30 september 2017 får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller spola av båtar med slang på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Brunt vatten i Gustavsberg

2017-03-28

Tekniska driftenheten genomför ett planerat underhållsarbete i Gustavsberg under tisdagen den 28 mars. I samband med detta kan det förekomma brunt vatten i dricksvattennätet. En gul eller brun missfärgning av vattnet beror på att rost följer med vattnet i ledningarna. Rostfärgat vatten är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Låt vattnet rinna till det blir klart och undvik att tvätta i tvättmaskin om vattnet är gult/brunt då rost kan missfärga textilier.

Sjöledning för vatten och avlopp läggs från Ålstäket till Aspvik

2017-03-28

Räknäs VA-förening har beviljats att lägga en vatten- och avloppsledning i Torsbyfjärden. VA-ledningen kommer att gå från kommunens pumphus vid Ålstäket till Aspviks Brygga, en sträcka på cirka 3 500 meter. Tillgången till kommunalt vatten och avlopp inklusive fiber är projekterat och finansierat av de cirka 60 fastigheter som ingår i Räknäs VA-förening.

Från måndag 27/3 fram till 30/4 kommer sjöledningen att läggas och du som bor i området runt Torsbyfjärden kommer att se VA-ledningar ligga ute i Torsbyfjärden samt en viss utökad båttrafik under denna period.

Har du frågor kring detta kontakta Johan Neuman, ordförande Räknäs VA-förening, 070-6010716.

Senast publicerad: 2017-12-06