Tyck till
Talande webbLyssna

Frågor och svar Trygghetsboende vid Gustavsgården

Har du frågor angående markanvisningen för Trygghetsboende vid Gustavsgården eller bilagt material? Ställ din fråga här så svarar vi så fort som möjligt. Skicka din fråga till oss senast den 10 december 2018 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Här ställer du din fråga

Använd formuläret nedan. Alla som skickar oss en fråga måste fylla i namn och mejladress. Alla frågor kommer att publiceras nedan för att underlätta för andra som eventuellt har samma fråga.

Namnet på frågeställaren kommer inte att publiceras. Kommunen behöver kontaktuppgifter för att direkt kunna lämna svar till frågeställaren via e-post. Innan du ställer din fråga, kolla gärna att frågan inte redan är besvarad nedan.

Din fråga och dess svar blir synligt först efter att kommunen godkänt det. Inlägg som strider mot svensk lag eller god sed kommer inte att publiceras.
Frågor och svar

Fråga:

Vi byggstartar vårt första trygghetsboende Q1 2019. Är det ett godkänt referensprojekt? Är man diskvalificerad om referensprojektet inte är färdigställt eller missar man bara tävlingspoängen för referensprojektet?

Svar:

Som nämns i markanvisningsinbjudan är ett av utvärderingskriterierna ”Referensprojekt”. Syftet med utvärderingen är att se till huruvida anbudsgivarens referensprojekt har arbetat med en bärande gestaltningsidé och hur det syns i det genomförda projektet. Tydliga koncept och nytänkande gestaltningsidéer kommer att premieras. Utvärderingen kommer även att premiera arkitektonisk kvalité samt hur väl förslaget prövar gestaltningsidéer utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer. Tanken är att referensprojektet ska vara färdigställt, dock går det bra att använda projektet ni beskriver. Under utvärderingen tas sedan ställning till hur väl referensprojektet uppfyller ovanstående kriterier.

Fråga:

I redovisningskraven står "planlösning av lägenheter" under rubriken situationsplan 1:1000. Ska lägenhetsplanerna redovisas på situationsplanen?

Svar:

Planlösning av lägenheter behöver inte redovisas på situationsplanen men får bifogas som en separat bilaga om så önskas. Planlösningen behöver inte heller vara i skala 1:1000 men ska förslagsvis vara i skala 1:100.

Fråga:

Ingår den gamla kyrkogården vid infarten till LÄR-skolan i området?

Svar:

Den gamla kyrkogården ingår inom gränser för detaljplaneområdet, men ingår inte inom området för markanvisningen.

Fråga:

Kan man kombinera trygghetsbostäderna med andra typer av samhällsfastigheter till exempel äldreboende? Eller anser ni att det som ligger intill räcker?

Svar:

Värmdö kommun ser att markanvisningsområdet används för byggande av trygghetsbostäder. En kombination med andra typer av samhällsfastigheter till exempel äldreboende är inte aktuellt.

Fråga:

När tänker ni er att det blir byggstart för projektet?

Svar:

Tidplan finns i slutet av utkastet för Markanvisningsavtalet. Antagande av detaljplanen är planerad till första kvartalet 2020.

Fråga:

Vad är en högteknologisk toalettstol som ni föreskriver i upphandlingen?

Svar:

En högteknologiskt toalett angavs i inbjudan som exempel för att underlätta det egna boendet. Exempelvis finns det toaletter som både tvättar och torkar vilket underlättar för boenden att på egen hand göra toalettbesök utan stöd av personal.

Fråga:

Jag undrar om det är möjligt att få digital (DWG) Samrådhandlings plan som ni har uppladat som PDF?

Svar:

Vi har bifogat dwg-filen av samrådsplankartan i bilagorna till markanvisningsinbjudan. Observera att ytan för kvartersmark "Bostäder" i samrådsförslaget avviker från den som markanvisningstävlingen utgår ifrån. I bilaga 05_Grundfkarta 2016-04-12 hittar man det faktiska området för markanvisningstävlingen som ett separat lager.

Fråga:

Två drivande kostnader för trygghetsbostäder är vem som bekostar gemensamhetsytor och trivselvärd.

Vi har varit i kontakt med kommuner som hanterar dessa kostnader olika. Där vissa kommunen blockhyr gemensamhetsytor och finansierar trivselvärld medans andra ser att denna funktion skall bekostas av hyresgästerna.

Hur ställer sig Värmdö kommun till hanteringen av dessa funktioner?

Svar:

Värmdö kommun har inga planer på att hyra gemensamhetsytor eller finansiera trivselvärd i nuläget. Anbudsgivaren får därför utgå från att själva bekosta dessa funktioner. 

Fråga:

Under tema 4 – Ekologisk hållbarhet framgår att man kommer att premiera förslag som redovisar en livstidskalkyl av byggnadens miljöpåverkan och löpande energiförbrukning. Samtidigt ska hela tema 4 (inklusive dagvattenhantering och naturvärden) beskrivas med max en sida text. Vad avses i det här fallet med livstidskalkyl och redovisning av löpande energiförbrukning? Syftar man på en faktiska beräkningar (och i så fall hur ska de redovisas?) eller syftar man till att ha en diskussion om principiella ställningstaganden som påverkar livscykelns miljöbelastning och löpande energiförbrukning?

Svar:

Kommunen kommer att premiera förslag där anbudsgivaren redovisat principiella ställningstaganden kring byggnadens miljöbelastning och löpande energiförbrukning, sett till hela dess livscykel.

Senast publicerad: 2018-12-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument