Ösby sjöpark

Ösby sjöpark, designskiss

I februari 2017 påbörjades genomförandet av den detaljplan
för nya bostäder på Ösby 1:79 m.fl. som vann laga kraft
2016-06-27.

Längst in på Skogsbovägen nära Ösbyträsk kommer byggherren Hökerum Bygg AB att uppföra fyra flervåningshus med träfasad. Totalt byggs cirka 70 nya lägenheter.

Marksanering och markarbeten utförs hösten 2017. Blivande kvartersmark och parkområde inhägnas. En provisorisk gångväg för allmänheten kommer att anläggas av Hökerum Bygg AB för anslutning mot Ösbyträsk och befintliga gång- och cykelbanor.

Allmänna anläggningar

Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats och lägga ned en ny större dagvattenledning. Allmänna anläggningar som ska utföras är en förlängning av Skogsbovägen med ny vändplan, ny gång- och cykelväg med belysning utmed västra sidan av Skogsbovägen samt ny gång- och cykelväg som ska ansluta mot befintliga gång- och cykelstråk mot Gustavsbergs centrum. I anslutning till befintlig gång- och cykelbana mot Gustavsberg ska det anläggas en park med utegym. Entrén mot Ösby naturreservat kommer att tydliggöras med informationsskylt.

Våren 2017 påbörjades projektering av de kommunala anläggningarna och byggnation bedöms påbörjas i början av 2018 och pågå fram till senhösten 2018.

Kontakt

Kontaktpersoner för Värmdö kommun är:

Yvonne Karlsson, projektledare, yvonne.karlsson@varmdo.se

Sophie Dahllöf, bitr. projektledare, sophie.dahllof@varmdo.se

Fredrik Lennholm, bygg- och projekteringsledare, fredrik.lennholm@varmdo.se

Kontaktperson för Hökerum Bygg AB är:

Eva Lennartsson, projektansvarig försäljning och marknad, eva@hokerumbygg.se

Ytterligare information

Läs mer om gällande detaljplaner här

Läs mer om Hökerumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (extern länk)

Senast publicerad: 2017-09-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information