Tyck till
Talande webbLyssna

Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

Genomförandet av de nya detaljplanerna för Magneberg och Älvsby ängar har nu kommit så långt att det börjar synas aktiviteter i området. Vi bygger ut VA-nätet och gatorna och vi har under det här året tecknat avtal för att reglera fastighetsgränserna och ge plats för nya gator respektive ombyggnad av gator.

Lantmäteriförrättningen kommer att omfatta hanteringen av de befintliga gemensamhetsanläggningarna för gatan. Informationen från Lantmäteriet är att avstyckningar och fastighetsregleringar ska kunna påbörjas under hösten.

Genomförandet av detaljplanen för gatorna inom Ploglandet och cirkulationsplatsen på Fagerdalavägen är en senare etapp.

Nya gator

Kommunen har handlat upp SVEAB Anläggning AB som entreprenör för utbyggnad av gator, belysning och VA-ledningar. Entreprenören har påbörjat etablering i området och kommer att inleda med entreprenadarbetet inom Älvsby ängar. När de nya gatorna kan tas i drift och den nya kopplingen till Saltarövägen är klar kommer ombyggnaden av den befintliga delen av Älvsbyvägen inom Magneberg att genomföras. Det är en förhoppning att genom denna etapputbyggnad få så lite störningar i trafiken som möjligt inom området under pågående entreprenad.

Försäljning av industritomter

Kommunen har fått in många förfrågningar om förvärv av industrimark i Älvsby. Vi kommer under vintern att gå ut med information till de som har anmält intresse att köpa mark angående hur försäljningen kommer att genomföras. Avsikten är också att försäljningarna ska annonseras öppet. Vi återkommer med mer information och målsättningen är att kunna erbjuda mark till försäljning inom Älvsby ängar med en preliminär tidpunkt för tillträde efter sommaren 2018.

Kontaktpersoner

Bodil Johansson, projektledare, Värmdö kommun, bodil.johansson@varmdo.se
Fredrik Lennholm, byggledare, Rockstore Engineering AB, fredrik.lennholm@rockstore.se
Peter Stenberg, mark- och exploatering, Structor FM Projektutveckling AB, peter.stenberg@structor.se

Nästa informationsblad via mejl?

Skicka din mejladress till bodil.johansson@varmdo.se.

 

Senast publicerad: 2017-11-29