Talande webbLyssna

Avfallsplan

Avfallsplanen ingår i kommunens renhållningsordning som också innehåller föreskrifter för hanteringen av avfall.

Det är viktigt att försöka minska mängden sopor och se till att det som ändå uppkommer tas om hand på ett bra sätt. Därför behövs en avfallsplan som anger vilka mål Värmdö kommun har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att uppnå dessa mål.

Avfallsplan 2014

För att på ett långsiktigt hållbart sätt hantera avfall har kommunen 2014 tagit fram en avfallsplan och avfallsföreskrifter, som tillsammans utgör den renhållningsordning som kommunen enligt miljöbalken ska anta och se över vart fjärde år. Syftet är att minimera, återanvända, återvinna eller i sista hand deponera avfall på ett sätt som gör att råvaror och material så långt möjligt nyttjas uthålligt.

I kommunens Avfallsföreskrifter - finns i högerspalten - anges närmare bestämmelser om vad som är avfall, hur det ska omhändertas och av vem. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall, utom för material som papper, förpackningar, metall med mera. Det har materialbolag ett producentansvar att samla in och återvinna. Verksamheter, handel, industrier, företag med mera har ett eget ansvar att se till att deras avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt sätt.

Avfallsplan 2014 (16 sid pdf)

Avfallsföreskrifter

Senast publicerad: 2019-09-30

Kontakt

Mer information

Dokument